International Journal of Multidisciplinary Research and Development

International Journal of Multidisciplinary Research and Development


International Journal of Multidisciplinary Research and Development
International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Vol. 7, Issue 1 (2020)

E Folmja E Mallakastrës Në Ndarjen Dialektore Të Shqipes


Etilda Muhaj

Bazuar në të dhënat që ofrojnë studimet e deritanishme dialektologjike, nëpërmjet metodës krahasuese, përshkruese dhe analizës, në këtë artikull do të jepen argumentet që e vendosin të folmen e Mallakastrës në grupin e të folmeve perëndimore të nëndialektit të toskërishtes veriore dhe ato që e dallojnë atë si një të folme më vete. Për këtë do të përdoren jo vetëm përfundimet e studimeve aktuale, por edhe shembuj konkretë që mbrojnë këto argumente, të mbledhura nga anketimet që kemi zhvilluar në terren.
Pages : 83-86